1、rancher安装

控制台中rke用户下执行docker命令:

docker run --name=rancher -d --privileged --restart=unless-stopped -p 30040:80 -p 30050:443 rancher/rancher:latest

2、检查是否正常启动

可通过下面两个命令查看:

docker ps | grep rancher           ## 查看正在运行中的docker容器

3、浏览器访问

输入https://IP:PORT

点击高级,然后点击继续前往

4、密码

根据提示,输入并修改密码

浏览器输入密码后,选择红框的,并在下方输入自己想要设置的密码

进入后里面有一个默认的k3s

5、加入其他存在的集群

点击Import Existing

选择Generic

集群名字随意输入,只要你能记住

根据红框的操作执行命令注册进来

执行命令

kubectl apply -f https://172.17.8.51:30050/v3/import/2llq4b95zbspwqlcjrb898dtwqmqgtcxtfxjdlkgp8c79jpzf8tfn6_c-m-5ffgdfz6.yaml

报了认证的问题,执行第二个命令

curl --insecure -sfL https://172.17.8.51:30050/v3/import/2llq4b95zbspwqlcjrb898dtwqmqgtcxtfxjdlkgp8c79jpzf8tfn6_c-m-5ffgdfz6.yaml | kubectl apply -f -

我这边是运行成功了